Dukkha là gì và thế nào là giải thoát Dukkha – Giác Ngộ thật sự

Hai chữ "giải thoát" hiểu ra sẽ rất nhiều nghĩa. Vì vậy trong việc tu học giác ngộ ta cần phải phân biệt rõ ràng: ta cần giải thoát cái gì (đối tượng giải thoát), điều gì trói buộc, giam hãm ta (phạm vi, phạm trù giải thoát)? chứ không lấp lững lập lờ, đánh đồng việc … Tiếp tục đọc Dukkha là gì và thế nào là giải thoát Dukkha – Giác Ngộ thật sự

Bát Nhã Tâm Kinh dịch nghĩa xúc tích và hiểu về tánh không trong Phật Học

Bát Nhã Tâm Kinh - hiểu nghĩa mới tụng niệm hiệu quả Như lời tổ Huệ Năng đã nói: “Thấy, nghe, đọc, tụng là Tiểu thừa. Ngộ pháp hiểu nghĩa là Trung thừa. Y pháp tu hành là Đại thừa…” Kinh Bát-nhã Ba-la-mật-đa là một trong những kinh được tụng nhiều nhất, để phát huy … Tiếp tục đọc Bát Nhã Tâm Kinh dịch nghĩa xúc tích và hiểu về tánh không trong Phật Học

Đạo Phật ngày nay: lời cảnh tỉnh từ những vị sư chánh trực

       Phật Pháp đến ngày nay càng tệ hại suy vi, cuồn cuộn chẳng biết bao nhiêu là sóng gió. Trước kia Tăng Ni trong toàn quốc còn có tám trăm ngàn người. Năm ngoái chỉ còn có hơn bảy chục ngàn người. Mười người chín kẻ hoàn tục! Đây tức là không … Tiếp tục đọc Đạo Phật ngày nay: lời cảnh tỉnh từ những vị sư chánh trực