Do đâu có Luân Hồi Sinh Tử? Làm sao chấm dứt Luân Hồi? Làm sao để đến Niết Bàn?

Trên con đường tu học giác ngộ cần nắm vững bản đồ để không bị lạc đường. Bản đồ chính là giáo pháp, nắm vững bản đồ là hiểu rõ lý nghĩa của giáo pháp mà Đức Phật và các vị chư tổ chánh quy đã truyền dạy.  Tâm chính là đầu mối tạo nên …