Giới thiệu sách nói tinh hoa về Phật Học Nguyên Thủy

Nổi bật

Giữa rừng sách và văn tự thời Mạt Pháp, tìm được một quyển sách chuẩn xác và hữu ích về Phật Học Nguyên Thủy quả là vô cùng gian nan. PHNT xin giới thiệu đến người có tâm mong cầu tìm hiểu Chánh Pháp, một trong những quyển sách quý đáp lại được mong mỏi … Tiếp tục đọc Giới thiệu sách nói tinh hoa về Phật Học Nguyên Thủy

Sự thật về Đức Phật

Tu theo Phật, học cách thành Phật theo đúng chánh pháp nguyên thuỷ, đồng nghĩa là phải luôn chuyên cần vận dụng Trí tuệ để thấu quán đúng Sự thật thì mới thật sự giải mê khai ngộ, bằng ngược lại lười tư duy, rập khuôn tuân thủ, sáo ngữ tà biện, đó thảy đều là ma đạo, … Tiếp tục đọc Sự thật về Đức Phật

Sách Phật Học Tinh Hoa: Phạm Võng Kinh Tinh Giải Tập 1 – TOTHA

Chuyên mục "Sách Phật Học Tinh Hoa" là nhằm giúp người có tâm nguyện tìm hiểu Phật Học được chánh tri kiến, tiếp cận đúng những lời Phật dạy về pháp Giác Ngộ thông qua những quyển sách hay và liễu nghĩa, tránh rơi vào bẫy huyễn từ, xáo nghĩa và mê tín của rừng … Tiếp tục đọc Sách Phật Học Tinh Hoa: Phạm Võng Kinh Tinh Giải Tập 1 – TOTHA